Queer Theory

Queer

(Link)

I forbindelse med vores undersøgelse af, hvad kvindefrigørelse er, som var udgangspunktet for feminismen, vil vi se på, hvad der udgør kategorien køn, da dette kan åbne op for en ny og anderledes forståelse af kategorien kvinde (og i den forbindelse også kategorien mand).

Som tidligere nævnt udviklede andenbølge-feminismen sig i akademiske kredse til forskellige discipliner, der hver især fokuserede på ligestilling. Et eksempel på en disciplin, der har videreudviklet nogle af feminismens (kritikpunkter) er queer-teorien. Judith Butler udtaler selv, at hun ser queer som en udvikling inden for feminismen:

Da jeg skrev den [Kønsballade], forstod jeg mig selv som værende i kamp med og i opposition til visse former for feminisme, selvom jeg opfattede teksten som en del af feminismen selv (…) Jeg forsøgte at imødegå de synspunkter, som jeg gjorde antagelser om grænserne for og berettigelsen af køn, og som indskrænkende betydningen af køn til gængse forestillinger om maskulinitet og femininitet. Det var og er mit synspunkt, at enhver feministisk teori, som i forudsætningerne for sin egen praksis begrænser betydningen af køn, opstiller ekskluderende normer for kønsnormer inden for feminismen, ofte med homofobiske konsekvenser

(Butler 2010: VII)

Vi benytter os hermed af Butler til at undersøge, hvad kategorien ‘køn’ egentlig dækker over. Dette speciale er primært inspireret af en såkaldt queer-teoretisk tilgang til medierepræsentation i og omkring nyere, amerikanske streaming-serier. Vi vil i nærværende afsnit redegøre for de queer-teoretiske grundprincipper, hvilket vil lede videre til en kort gennemgang og begrebsafklaring af trans* teori. Som et supplement til queer-teori vil vi yderligere inddrage ‘femininitet’ i en gennemgang af, hvorledes denne repræsenteres i medierne og hvilke subjektpositioner forståelsen af dette har skabt, samt ‘maskulinitet’ og hvorledes denne har formet forståelsen af femininitet og omvendt. Tilsammen vil vi bruge disse teorier til at undersøge, hvilke begrænsninger denne kategoriske tankegang skaber i forhold til hvilke subjektpositioner, vi bliver ‘tilbudt’.

 

Kilder:

Butler, Judith (2010): Kønsballade – Feminisme og subversion af identitet. Forlaget THP, København. ISBN: 978-87-92600-01-1